કારોબારી સમિતિ-2017

પ્રથમ હરોળ (ડાબેથી)
શ્રી જયેન્દ્રસિંહ એલ. રાણા|શ્રી અશોકસિંહ ટી. પરમાર|શ્રી રમજુભા એમ. જાડેજા
શ્રી રણજીતસિંહ જી. જાડેજા|શ્રી ઇન્દુકુમાંરસિંહ ચુડાસમા|શ્રી મહેન્દ્રસિંહ એ. જાડેજા
શ્રી જશવંતસિંહ આર. ગોહિલ


બીજી હરોળ (ડાબેથી)
શ્રી ઇતેન્દ્રસિંહ કે. ઝાલા | શ્રી મહાવિરસિંહ એન. ચુડાસમા | શ્રી સુજાનસિંહ બી. ગોહિલ
શ્રી દિપકસિંહ બી. ઝાલા | શ્રી પ્રવિણસિંહ સી. ઝાલા | શ્રી રામદેવસિંહ કે. ઝાલા
શ્રી વિજયસિંહ ટી. ચુડાસમા


પાછળ ઉભેલા (ડાબેથી)
શ્રી જયદેવસિંહ ઝાલા | શ્રી જયરાજસિંહ સરવૈયા | શ્રી જયદેવસિંહ વાઘેલા
શ્રી અનોપસિંહ પરમાર | શ્રી રવિરાજસિંહ ઝાલા | શ્રી દિલીપસિંહ કે. રાણા
| શ્રી કિશનસિંહ એલ. ઝાલા


ઉપરની હરોળ (ડાબેથી)
શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ જેઠવા | શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા | શ્રી અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલા
શ્રી કલ્યાણસિંહ ચુડાસમા | શ્રી દિલીપસિંહ પરમાર | શ્રી મહેન્દ્રસિંહ રાણા
શ્રી જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજા