બાશ્રી દશારથબા મહેન્દ્રસિંહ પરમાર IAS અને કરિયર એકેડેમીનું ઉદ્ઘાટન સમાંરભની કેટલીક તસ્વીરો(તા: ૦૬-૦૫-૨૦૧૮)- રવિવાર

બાશ્રી. હંસાબા ચંદનસિંહ રાજપૂત કન્યા છાત્રાલય ભૂમિપૂજન – ૨૯-૦૯-2019

૩૨મો સરસ્વતી સન્માન સમારોહ – ૨૯-૦૯-2019

કચ્છ કાઠિયાવાડ રાજપૂત સેવા સમાજ, ગાંધીનગર – દેશરા અંને શાસ્ત્ર પૂજન – ૦૮-૧૦-૨૦૧૯

મેહેમાનશ્રીઓની મુલાકાત બાશ્રી દશારથબા મહેન્દ્રસિંહ પરમાર IAS અને કરિયર એકેડેમી હોસ્ટેલ ખાતે

Valuable Guidance from Mrs.Meetaba Ajaysinh Jadeja & Shri Virjeetsinh parmar a probationary dysp ( GPSC 2018 batch)Year-2020

બાશ્રી દશારથબા મહેન્દ્રસિંહ પરમાર IAS અને કરિયર એકેડેમી હોસ્ટેલ